Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

Hodláte v nejbližší době založit veřejnou obchodní společnost? Pak neváhejte využít společenskou smlouvu o založení veřejné obchodní společnosti. Vzor máte k dispozici níže.

Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

uzavřená mezi

1. ……………………………., r. č. ………………………

2. ……………………………., r. č. ………………………

3. ……………………………., r. č. ………………………

I.

Obchodní firma a sídlo

Společníci touto smlouvou zakládají veřejnou obchodní společnost s obchodním jménem ……………………… se sídlem v ……………………… (dále jen „společnost“).

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je ……………………………………..

III.

Statutární orgán a obchodní vedení

Statutárním orgánem společnosti je ………………………, kterého také pověřují společníci obchodním vedením společnosti.

IV.

Rozdělení zisku a nesení ztráty

Zisk se rozděluje mezi společníky tak, že panu ……………………… připadá ……… % zisku, panu ……………………… ………. % zisku a panu ……………………… ……….. % zisku.

Podíl na zisku si stanoví společníci na základě účetní závěrky. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci ve stejném poměru.

V.

Zákaz konkurence

Žádný ze společníků nesmí podnikat na základě živnostenského ani jiného podnikatelského oprávnění.

VI.

Zrušení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl

Společnost se zrušuje v případech stanovených v § 68 a 88 obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek se rozděluje mezi společníky ve stejném poměru jako zisk. Stejně se stanoví i vypořádací podíly společníků, popřípadě jejich dědiců.

VII.

Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

 

V ……………………… dne ………………………

 

…………………………….                      ……………………………               ………………………