Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva se uzavírá mezi komisionářem a komitentem. Komisionář se v ní zavazuje, že bude prodávat vlastním jménem a na účet komitenta zboží.

Komisionářská smlouva

 

Článek 1

Smluvní strany

 

obchodní firma ……………………………………………….

na straně jedné jako „komitent“

 

a

 

obchodní firma ………………………………………….

 

na straně druhé jako „komisionář“

(subjekty sub 1.1. a 1.2. dále též označovány jako „smluvní strany“).

Článek 2

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto

 Komisionářskou smlouvu:

Článek 3

1. Komisionář se zavazuje, že bude prodávat vlastním jménem a na účet komitenta zboží, které je druhově uvedeno a specifikováno v příloze č. 1 k této smlouvě, která je její nedílnou součástí (dále jen „zboží“). Rozšířit nebo zúžit seznam zboží. Komisionář bere na vědomí, že zboží zůstává až do jeho prodeje zákazníkovi komisionáře a do úplné úhrady kupní ceny zákazníkem komisionáře ve vlastnictví komitenta. Komitent se zavazuje dle objednávek komisionáře dodávat komisionářovi zboží, které je předmětem činnosti komisionáře ve smyslu této smlouvy.

2. Komisionář se zavazuje, že bude pro komitenta prodávat zboží specifikované v ustanovení čl. 3.1., resp. v příloze č. 1 k této smlouvě za těchto podmínek:

Kupní cena zboží: Komisionář je oprávněn samostatně stanovit cenu zboží s tím, že je povinen stanovit cenu tak, aby bylo dosaženo minimální prodejní ceny ve smyslu odstavce 6.4. této smlouvy. Komitent je oprávněn písemně stanovit maximální prodejní cenu zboží. V případě, že komitent písemně stanoví maximální prodejní cenu zboží, není komisionář oprávněn tuto cenu při prodeji zákazníkům komisionáře překročit, přičemž toto písemné stanovení maximální prodejní ceny zboží se stává přílohou č. 3 této smlouvy.

Způsob skladování: Komisionář je povinen zajistit obvyklé uskladnění zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při skladování zboží je komisionář povinen dodržovat pokyny komitenta.

Způsob prodeje: Komisionář je oprávněn vybrat si způsob prodeje zboží, např. samoobslužný či pultový prodej.

3. Komitent se zavazuje, že bude komisionářovi dodávat zboží určené k plnění povinností komisionáře ve smyslu této smlouvy za těchto podmínek:

Objednávka: Komisionář je povinen zaslat komitentovi písemnou objednávku obsahující minimálně obchodní jméno a identifikační údaje objednatele, označení druhu zboží a množství.

Datum dodání: Komitent je povinen zboží dodat komisionářovi ve lhůtě stanovené v objednávce. V případě, že komitent není schopen lhůtu pro dodání zboží stanovenou v objednávce splnit, je povinen toto komisionářovi bez zbytečného odkladu písemně oznámit. Doručením tohoto oznámení se objednávka v části, kterou komitent není schopen splnit, zrušuje. Není-li v objednávce lhůta pro dodání zboží stanovena, je komitent povinen zboží dodat komisionářovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10-ti ode dne doručení objednávky. Objednávku je možné komitentovi doručit poštou, kurýrem či faxem.

Dodání: Komitent je povinen zboží opatřit obvyklými obaly pro přepravu. Místem dodání je sídlo komisionáře. Nebezpečí škody na věci přechází na komisionáře předáním zboží.

 

Článek 4

1. Komisionář je povinen při zařizování záležitosti pro komitenta dle této smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí a na základě pokynů komitenta.

2.Komitent je povinen seznámit komisionáře s příslušnými informacemi a předpisy, týkajícími se zboží a jeho skladování, jakož i povinnostmi prodávajícího vůči zákazníkovi při prodeji zboží, zejména povinností informovat svého zákazníka o podmínkách poskytované záruky, skladování zboží apod.

Článek 5

1. Komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním obchodní záležitosti dle čl. 3 a dalších ustanovení této smlouvy. Komisionář je zejména povinen:

1.1. informovat komitenta pravidelně vždy k 15. a 30. dni každého kalendářního měsíce o průběhu a rozsahu vyřizování záležitosti;

1.2. podávat komitentovi pravidelně vždy k 15. a 30. dni každého kalendářního měsíce zprávu o rozsahu prodeje zboží komitenta obsahující následující údaje

– druh prodaného zboží,

– množství prodaného zboží,

– druh zboží na skladě,

– množství zboží na skladě,

– cena, za kterou bylo zboží prodáno třetí osobě,

– vyčíslení odměny komisionáře;

1.3. informovat komitenta o svých poznatcích v souvislosti se zařizováním obchodní záležitosti ve vývoji situace na trhu shodných nebo obdobných výrobků.

2. Komitent i komisionář jsou oprávněni uzavřít obdobou smlouvu jako je tato i s třetími osobami, tj. tato smlouva nezakládá výhradní právo komisionáře zařizovat obchodní záležitost pro komitenta a ani výhradní právo komitenta, aby komisionář zařizovat obchodní záležitost pouze pro komitenta.

Článek 6

Odměna

1. Komisionář je povinen vždy do 15. a 30. dne každého kalendářního měsíce provést vyúčtování realizované tržby za prodej zboží komitenta za právě uplynulé období od posledního vyúčtování a zároveň vyúčtování odměny komisionáře. Ve shodné lhůtě je komisionář povinen uhradit na účet komitenta vedený u …………………banky a.s., pobočka ………………., pod číslem ……………………………, realizovanou tržbu za prodej zboží za právě uplynulé období od posledního vyúčtování.

2. Komitent se zavazuje uhradit komisionářovi odměnu za jeho činnost dle této smlouvy, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi cenou, za kterou komisionář zboží prodá třetím osobám a minimální prodejní cenou (dále jen „odměna“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že na úhradu odměny komisionáře započítávají část nároku komitenta na uhrazení realizované tržby dle odst. 6.1. této smlouvy, a to ve výši rozdílu mezi cenou, za kterou komisionář zboží prodá třetím osobám a minimální prodejní cenou. To znamená, že komisionář je oprávněn o částku odměny snížit úhradu tržeb realizovaných za prodej zboží dle odstavce 6.1. této smlouvy. Uvedená odměna je sjednána včetně daně z přidané hodnoty. Komisionář se zavazuje, že nejpozději ke dni uvedeném v odst. 6.1. této smlouvy vystaví a předá komitentovi řádný daňový doklad ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

3. Minimální prodejní cena je nejnižší cenou zboží, za kterou je komisionář povinen zboží prodat třetím osobám. V případě, že komisionář prodá zboží třetím osobám za nižší cenu, nevzniká mu nárok na odměnu za jeho činnost a zároveň je povinen zaplatit komisionáři smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi minimální prodejní cenou a cenou, za které zboží skutečně prodal. Smluvní pokuta je splatná v termínu stanoveném v odstavci 6.1. této smlouvy.

4. Minimální prodejní cena je stanovena v ceníku komitenta, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Komitent je oprávněn kdykoliv změnit ceník. V případě změny ceníku je komitent povinen tuto změnu oznámit písemně komisionářovi nejméně 15 dnů před dodáním zboží, pro které se je stanovena tímto způsobem změněná minimální prodejní cena.

5. Komisionář nemá nárok na samostatnou náhradu nákladů, které mu vzniknout v souvislosti s činností komisionáře dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že náhrada veškerých těchto nákladů je zahrnuta v odměně dle ustanovení tohoto článku.

Článek 7

1. Prodá-li komisionář zboží třetím osobám na splátky, s odloženou splatností apod., má se podle této smlouvy za to, že předáním zboží třetí osobě došlo k prodeji zboží a komisionář je povinen toto zboží ve zprávě o provádění činnosti takto vykázat a uhradit komitentovi celou tržbu ve smyslu čl. 6 této smlouvy tak, jakoby cena zboží byla již zcela uhrazena.

2. Na povinnost komisionáře uhradit tržbu za zboží ve smyslu čl. 6 této smlouvy nemá vliv skutečnost, že třetí osoba, s níž uzavřel smlouvu, nesplní svůj závazek vyplývající ze smlouvy, kterou s touto osobou uzavřel na účet komitenta, řádně a včas. Komisionář je povinen i v takovém případě uhradit komitentovi tržbu ve smyslu čl. 6 této smlouvy tak, jakoby kupní cena zboží byla zcela řádně a včas uhrazena. Komisionář je v případě, že třetí osoba nesplní svůj závazek vymáhat po třetí osobě úhradu kupní ceny, včetně příslušenství, a též související náhradu škody vlastním jménem a na svůj účet.

3. Ustanovení odstavce 1. a 2. tohoto článku této strany smluvní strany chápou tak, že komitent je oprávněn požadovat na komisionáři splnění závazku třetí osoby ve smyslu § 582 obchodního zákoníku.

Článek 8

1. Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu, jakmile to zjistí, oznámit komitentovi, že zboží dodané mu za účelem plnění činnosti komisionáře dle této smlouvy, má vady. Komisionář je povinen prohlížet zboží za účelem zjištění vad při dodání. Komitent je povinen bez zbytečného odkladu po oznámení vad zboží komisionářem na své náklady nahradit vadné zboží shodným zbožím bezvadným a odstranit vadné zboží ze skladovacích prostor komisionáře. Toto neplatí, dohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Komisionář je povinen přijímat a vyřizovat ve smyslu zákonných předpisů reklamace zboží prodaného třetím osobám. V případě oprávněné reklamace, je povinen komitent nahradit komisionáři škodu způsobenou komisionáři uplatněním vady zboží třetí osobou. Náhradu škody v případě oprávněné reklamace provádí komitent dodáním shodného zboží v případě, že nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží byl uspokojen výměnou zboží, nebo v penězích v případě, že nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží byl uspokojen vrácením kupní ceny nebo v případě, že komitent není schopen náhradní zboží dodat. Komisionář je povinen nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží uspokojovat přednostně výměnou zboží, uspokojení nároku z uplatněné vady zboží vrácením kupní ceny je možné pouze v případě, že není možné nárok uspokojit výměnou zboží.

Článek 9

Závěrečná zpráva

1. Ve lhůtě 10-ti dnů po ukončení této smlouvy připraví komisionář závěrečnou zprávu obsahující též závěrečné vyúčtování. Toto vyúčtování bude zejména obsahovat jak celkový realizovaný obrat zboží za dobu trvání této smlouvy, tak i zboží realizované od podání poslední průběžné zprávy, tak i soupis předmětů a zboží, které zůstalo na skladě.

2. Ve shodné lhůtě po ukončení této smlouvy jako je uvedeno v odstavci 9.1 této smlouvy je komisionář povinen předat komitentovi zboží, které zůstalo na skladě, a komitent je uvedené zboží povinen převzít. Toto neplatí, dohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 10

Komisionář není oprávněn použít ke splnění závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy třetí osobu. Toto se nevztahuje na zaměstnance komisionáře.

Článek 11

Utajení

1. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že veškerá ustanovení této smlouvy a podmínky vyřizování záležitosti komisionářem pro komitenta, jakož i odměna komisionáře představují obchodní tajemství, stejně jako veškeré informace, o kterých se smluvní strany dozví v souvislosti s druhou smluvní stranou při plnění této smlouvy a zavazují se neposkytnout předmětné informace žádné třetí osobě, nejedná-li se o informace, které se mezitím staly obecně známými bez působení některé ze smluvních stran. Tato povinnost utajení trvá i po ukončení této smlouvy. Porušení povinnosti utajení může být současně považováno za zvlášť hrubé porušení této smlouvy.

Článek 12

Trvání smlouvy

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

12.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od ……………

12.3. Tato smlouva končí:

12.3.1. Dohodou smluvních stran.

12.3.2. Výpovědí smluvních stran dle ustanovení čl. 12.4.

12.3.3. Odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran.

12.4. Výpověď

12.4.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí ve lhůtě 2 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu, přičemž za den odeslání se považuje den, kdy byla příslušná zásilka předána k poštovní přepravě (datum podacího razítka).

12.4.2. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek komisionáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla komitentovi škoda, je komisionář povinen upozornit komitenta, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření komitent nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá komisionáře, aby je učinil sám, je komisionář k tomu povinen. To neplatí v případě, že komisionářovi by plněním této povinnosti vznikala či hrozila škoda či by toto komisionáře zatěžovalo nad míru přiměřenou poměrům.

12.5. Odstoupení od smlouvy

12.5.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení nebo zvlášť hrubého porušení této smlouvy druhou ze smluvních stran. Toto odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno v písemné podobě s odůvodněním druhé smluvní straně. Za zvlášť hrubé porušení této smlouvy lze považovat zejména porušení povinností upravených v ustanoveních čl. 5 a 6 této smlouvy.

Článek 13

1. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na trvalou činnost komisionáře se na smluvní vztah mezi komitentem a komisionářem přiměřeně použijí ve smyslu § 590 obchodního zákoníku ustanovení smlouvy o obchodním zastoupení s výjimkou § 669 a 669a obchodního zákoníku.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Článek 14

Ustanovení závěrečná

 1. Tato smlouva se uzavírá (podepisuje a vyhotovuje) ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

2. Veškeré případné změny a dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti a účinnosti výslovného, předchozího a písemného konsensu obou smluvních stran učiněného v jedné a téže listině.

 

V ……………………….. dne …………….

 

……………………………………………………………..

komisionář

……………………………………………………

komitent