Kupní smlouva na motocykl

Kupní smlouva na motocykl je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím, kde předmětem koupě je motocykl. Kupní smlouva na auto by měla být uzavřena písemně a každý z účastníků obdrží jednou vyhotovení.

Kupní smlouva na motocykl

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

 

Prodávající :

………………………….

………………………….

………………………….

Kupující :

………………………….

………………………….

………………………….

I.

Předmět koupě a cena

 

Předmětem koupě je motocykl značka/typ, SPZ

 

Výrobní číslo …………………………

Výrobní číslo motoru ………………………………………….

Počet najetých kilometrů ……………………………………..

 

Technická způsobilost výše uvedeného motocyklu je uvedena v technickém průkazu vozidla a platí do …………. Osvědčení o měření emisí má platnost do ………………..

Sjednaná kupní cena je ………………..,- Kč (slovy …………………………).

II.

Termín a způsob dodání

Předmět koupě, motocykl uvedený v odst. I., byl prodávajícím dodán kupujícímu dne

…………………… Přepis předmětu koupě byl uskutečněn dne ……………………a tímto dnem se kupující stává vlastníkem předmětu koupě.

III.

Odpovědnost prodávajícího za vady

Obě strany společně konstatují, že dohodnutá kupní cena odpovídá stáří motocyklu, míře jeho opotřebení a jeho současnému technickému stavu. Na případné skryté technické závady, které nebyly úmyslné a které nebylo možno při předání a převzetí vozidla zjistit, poskytuje prodávající kupujícímu záruku ………. dnů. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neopatrným nebo neodborným zacházením ze strany kupujícího, nebo případnou havárií motocyklu.

IV.

Zaplacení kupní ceny

Kupující zaplatil kupní cenu dnem převzetí předmětu koupě dne……………. prodávajícímu.

V.

Ostatní ujednání

Pokud se účastníci v této smlouvě nedohodli jinak, řídí se jejich právní vztah ustanovením obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, každý účastník přejímá jeden výtisk.

 

V ……………………. dne …………….

 

 

……………………………………………..

prodávající

 

……………………………………………

kupující