Kupní smlouva na nemovitost podle NOZ

Následující kupní smlouva je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím, kdy předmětem koupě je nemovitost. Kupní smlouvu na nemovitost je třeba uzavřít písemně. Níže naleznete zdarma vzor 2014 této kupní smlouvy, upravený podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Kupní smlouva na nemovitost

Prodávající:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Kupující:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

 

kupní smlouvu na nemovitost

I.

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č. p. ……………………… nacházející se na pozemku ……………………… o výměře ……………………… m2 a pozemku ……………………… o výměře ……………………… m2, vše v k.ú. ………………………, obec ………………………, okres ………………………, zapsané na listu vlastnictví č. ………………………, Katastrálního úřadu pro ………………………, katastrální pracoviště ……………………….

 

2. Prodávající je na základě ……………………… vlastníkem nemovitostí uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy.

II.

1. Předměte koupě jsou nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy.

III.

1. Prodávající prohlašuje, že na prodávaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost kupujícího upozornit.

3. Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

IV.

1. Kupující nabude výlučné vlastnictví k nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podepsaný oběma smluvními stranami podá příslušnému katastrálnímu úřadu kupující, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující.

V.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………… dne ………………………

 

………………………..                                                        ………………………..

prodávající                                                                                  kupující