Nájemní smlouva od 1.1.2014 vzor zdarma ke stažení

Nájemní smlouva, kterou můžete používat od 1. 1. 2014 – vzor zdarma ke stažení.

Nájemní smlouva

Pronajímatel:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

a

nájemce:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

I.
Prohlášení pronajímatele
Pronajímatel prohlašuje, že je majitelem bytové jednotky č. ….., která se nachází ve …. nadzemním podlaží v budově č. p. …….., o velikosti ………………., na pozemku evidovaném jako stavební parcela č. ….., vše v katastrálním území …………………, obec ……………… (dále jen „nemovitost“).
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. ………….. vedeném Katastrálním úřadem pro ………………………. kraj, Katastrálním pracovištěm ……………………………..
 
II.
Předmět smlouvy a doba trvání
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za nájemné do užívání byt uvedený v článku I. této smlouvy včetně jeho vnitřního vybavení a nájemce se mu za to zavazuje zaplatit nájemné za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke smluvenému účelu nájmu, tj. bydlení.
Stav, vybavení a příslušenství bytu jsou podrobně uvedeny v Protokolu o předání
a převzetí bytu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Pronajímatel přenechává nemovitost nájemci do užívání na dobu od ………………. do …………………
 
III.
Práva a povinnosti pronajímatele
Pronajímatel je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání, je zodpovědný za celkovou údržbu topení, rozvodů elektrické energie, plynu a vody. Jakékoli opravy provedené na předmětu nájmu budou uskutečněny v době vyhovující oběma smluvním stranám. V případě, že pronajímatel neodstraní závady bránící řádnému užívání v dohodnuté lhůtě, je nájemce oprávněn po předchozím upozornění pronajímatele odstranit tyto závady na vlastní náklady a takto vynaložené náklady pronajímateli přeúčtovat.
Pronajímatel zajistí dodávku služeb spojených s užíváním předmětu nájmu, a to dodávku elektřiny, tepelné energie, plynu, teplé a studené vody a odvoz odpadků.
IV.
Práva a povinnosti nájemce
Nájemce tímto prohlašuje, že skutečný stav předmětu nájmu je mu znám, a to
z jeho osobní prohlídky provedené oprávněným zástupcem, což stvrzuje podpisem této smlouvy.
Nájemce se zavazuje udržovat předmět nájmu ve stavu, v jakém ho převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu dále dávat do nájmu (podnajímat). Nájemce není oprávněn provádět stavební úpravy ani jinak měnit charakter předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Porušení kteréhokoliv z těchto ustanovení se považuje za hrubé porušení povinností vyplývající z nájemní smlouvy.
Pronajímatel si vyhrazuje udělit souhlas s přijetím nebo změnou osoby užívající byt.
Nájemce bude zajišťovat a hradit běžnou údržbu předmětu nájmu.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli svou dlouhodobou nepřítomnost v bytě spojenou se složitou dosažitelností své osoby. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.
 
V.
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním předmětu nájmu
Nájemce je povinen platit nájemné, jež činí …………… Kč měsíčně, a zálohy na úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu (dodávka elektřiny, tepelné energie, plynu, vodného, stočného a za odvoz odpadů) ve výši …………………… Kč měsíčně. Pronajímatel je povinen provést na základě vyúčtování skutečné spotřeby od poskytovatelů služeb vzájemné vyrovnání. Toto vyúčtování předá nájemci nejpozději do 30 dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů služeb. Případné přeplatky či nedoplatky si smluvní strany vrátí/uhradí, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení vyúčtování.
Pravidelná platba nájemného a záloh na úhrady plnění poskytovaných s užíváním bytu počíná měsícem ……………… a tyto platby budou vždy hrazeny do desátého dne příslušného kalendářního měsíce bankovním převodem na účet pronajímatele č. ……………………
 
VI.
Ukončení nájemní smlouvy
Nájemní vztah založený touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
Ke dni ukončení smlouvy se nájemce zavazuje předat pronajímateli předmět smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
O převzetí bytu sepíší smluvní strany písemný protokol.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy srozuměny a tato je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, není uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojují své podpisy.

V ……………………………… dne ……………………………………

 
 
           ………………………………………………            …………………………………………..
                         nájemce                                                     pronajímatel