Kupní smlouva – vzor 2014 ke stažení

Kupní smlouva vzor 2014 – Kupní smlouva se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím. V kupní smlouvě je přesně určena kupovaná / prodávaná věc a další práva a povinnosti jak kupujícího tak i prodávajícího. V kupní smlouvě musí být také přesně definován prodávající a kupující. Přesným popisem prodávané věci a domluvou na všech důležitých záležitostech se vyvarujete případných problémů s uzavřením kupní smlouvy v budoucnu. Přinášíme obecný vzor kupní smlouvy.

Kupní smlouva – vzor

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Prodávající

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Kupující

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Článek I.
Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává ……………………………………… Katalog prodávajícího s podrobným vyobrazením a popisem……………………………………… pod registračním číslem ……………………………………… je nedílnou součástí smlouvy.

Cena za 1 ks činí ………………………………………. Celková kupní cena za zboží činí ……………………………………… Kč (slovy ……………………………………… korun českých).

Článek II.
Způsob placení kupní ceny

Kupní cena bude zaplacena bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ………………………………………, a to do čtrnácti dnů od podpisu této smlouvy. Kupující je povinen identifikovat platbu variabilním symbolem, kterým je číslo této smlouvy uvedené v jejím záhlaví.

Článek III.
Dodání zboží

Prodávající předá kupujícímu zboží v uvedené jakosti a kvalitě.
Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
Kupující si převezme zboží do pěti dnů od podpisu této smlouvy.
Kupující si při prohlídce prověřil odpovídajícím způsobem množství zboží a jeho jakost a bez výhrad jej přijímá, což potvrzuje svým podpisem.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V ……………………………………… dne………………………………………

………………………………………

prodávající

 

………………………………………

kupující