Darovací smlouva na nemovitost s věcným břemenem (vzor od 1.1.2014)

Vzor darovací smlouvy na nemovitost – jako ukázkový vzor jsme pro vás připravili darovací smlouvu na nemovitost s věcným břemenem. Darovací smlouva s věcným břemenem se uzavírá mezi dárcem a obdarovaným v případě, že dárce požaduje možnost užívání (právě např. nemovitosti) i po předání daru.

Darovací smlouva na nemovitost s věcným břemenem

Dárce:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Obdarovaný:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č. p. …………………………… nacházející se na pozemku …………………………… o výměře …………………………… m2 a pozemku…………………………… o výměře …………………………… m2, vše v k. ú. ……………………………, obec ……………………………, okres ……………………………, zapsané na listu vlastnictví č. ……………………………, Katastrálního úřadu pro ……………………………, katastrální pracoviště …………………………….

 

2. Dárce je na základě…………………………… vlastníkem nemovitostí uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy.

II.

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k těmto nemovitostem.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

III.

1. Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.

3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

IV.

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podepsaný oběma smluvními stranami podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaný, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí obdarovaný.

V.

1. Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

2. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci a jeho ženě přístup a řádné užívání:

            a) nebytových prostor v přízemí darované nemovitosti,

            b) bytových prostor v prvním nadzemním podlaží darované nemovitosti,

            c) pozemku p. č. ……………………………, k. ú. …………………………….

VI.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V …………………………… dne ……………………………

 

 

………………………

dárce

 

………………………

obdarovaný