Darovací smlouva – vzor od 1. 1. 2014

Darovací smlouva – vzor,který můžete využít i od 1. 1. 2014. Budete někomu darovat nemovitost? Nebo naopak budete obdarovaný? Darovací smlouva by rozhodně měla být písemná. Využít můžete náš vzor darovací smlouvy na nemovitost.

Darovací smlouva na nemovitost

Smluvní strany 
………………………………………………… 
r. č. …………………………………………. 
se sídlem ………………………………….. 
zastoupená ………………………………… 
(dále jen „dárce“)


……………………………………………….. 
r. č. …………………………………………. 
se sídlem ………………………………….. 
zastoupená ………………………………… 
bankovní spojení: ………………………… 
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají  tuto

darovací smlouvu

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného daru v hodnotě ………..,- (slovy) Kč. 
2. Darem je………………………………………………………………………………………………… 
3. Místem určení předmětného daru je ……………………………………………………………… 
4. Obdarovaný prohlašuje, že dar bude používán výhradně v místě určení a nebude darován ani prodán třetí osobě. 
5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy. 
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ………………….. dne ………………..………………. 

Dárce: ……………………………………………… Obdarovaný: ……………………………………