Mandátní smlouva – vzor

Mandátní smlouva nebo-li smlouva o zastoupení je dohoda mezi mandatářem a mandantem. Na základě mandátní smlouvy se mandatář zavazuje pro mandanta vykonat za úplatu smluvenou obchodní činnost. Mandátní smlouva se uzavírá dle obchodního zákoníku. Níže je vzor mandátní smlouvy.

Mandátní smlouva – vzor

 Mandant: 

……………………………..

 ……………………………..

 ……………………………..

Mandatář:

……………………………..

……………………………..

…………………………….. 

 

 uzavírají spolu dnešního dne podle § 566 – 576 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy 

Mandatář se zavazuje pro mandanta vykonat tyto činnosti: ………………………………

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta.

2. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu činnosti této smlouvy. Tento závazek zůstává zachován i po skončení platnosti této smlouvy.

3. Mandatář má po dobu platnosti této smlouvy volný přístup do prostor mandanta, má právo nahlížet do podkladů mandanta a má právo žádat vysvětlení od mandanta a jeho zaměstnanců.

4. Mandant je povinen poskytnout mandatáři náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály a doklady bez zbytečného odkladu. Mandant je povinen zaplatit mandatáři úplatu stanovenou v článku III. Této smlouvy.

5. Sjednává se konkurenční doložka, tedy že mandatář nesmí po dobu platnosti této smlouvy vykonávat pro kohokoliv jiného činnost podle této smlouvy.

III.

Úplata a způsob její úhrady

1. Mandatáři náleží úplata ve výši ………………. Kč (slovy: ……………….. korun českých). Tato odměna bude mandatáři zaplacena na základě faktury, kterou mandatář vystaví a doručí do sídla mandanta současně s předáním nové obchodní strategie.

2. Splatnost faktury činí 14 dní. Sjednává se smluvní pokuta ve výši ………………….. % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

IV.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání návrhu a skončením dozoru a konzultací podle této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana jeden obdrží.

3. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost smluvní strany potvrzují svými podpisy.

 

V …………………………….. dne ……………………………..

 

……………………………..

mandant

 

 

……………………………..

mandatář