Podnájemní smlouva – vzor od 1.1.2014

Podnájemní smlouva je určena pro nájemce bytu nebo jiné nemovitosti, který tuto nemovitost nevyužívá a rád by najatou nemovitost poskytl dále k podnájmu. Podnájemní smlouvou přenechává nájemce byt či jeho část k dalšímu dočasnému užívání jiné osobě, tedy podnájemci. Podnájemce hradí nájemci bytu smluvenou úhradu.

Podnájemní smlouva

 

Nájemce:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

a

podnájemce:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

I.
Prohlášení pronajímatele
Nájemce prohlašuje, že je na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne … nájemcem bytové jednotky č. ….., která se nachází ve …. nadzemním podlaží v budově č. p. …….., o velikosti ………………., na pozemku evidovaném jako stavební parcela č. ….., vše v katastrálním území …………………, obec ……………… (dále jen „nemovitost“).
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. ………….. vedeném Katastrálním úřadem pro ………………………. kraj, Katastrálním pracovištěm ……………………………..
Nájemce prohlašuje, že je v souladu s výše uvedenou nájemní smlouvou oprávněn tento byt dále podnajímat. Nájemce přikládá k této smlouvě písemný souhlas pronajímatele s podnájmem bytu.
 
II.
Předmět smlouvy a doba trvání
Nájemce touto smlouvou přenechává podnájemci za smluvené nájemné do užívání byt uvedený v článku I. této smlouvy včetně jeho vnitřního vybavení a podnájemce se mu za to zavazuje zaplatit nájemné za podmínek dále touto smlouvou stanovených
Podnájem dle této smlouvy je sjednán na dobu určitou, začíná dnem ………………………. a končí dnem ……………………….
 
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Podnájemce se zavazuje udržovat předmět podnájmu ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Podnájemce tímto prohlašuje, že skutečný stav předmětu podnájmu je mu znám.
Podnájemce není oprávněn provádět stavební úpravy ani jinak měnit charakter předmětu podnájmu. Porušení kteréhokoliv z těchto ustanovení se považuje za hrubé porušení povinností vyplývající z podnájemní smlouvy.
Nájemce je povinen podnájemci poskytnout informace o tom, kdy končí nájem, délce výpovědní lhůty a počátku jejího běhu.
 
IV.
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním předmětu podnájmu
Podnájemce je povinen platit nájemné, jež činí …………… Kč měsíčně, a zálohy na úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu (dodávka elektřiny, tepelné energie, plynu, vodného, stočného a za odvoz odpadů) ve výši …………………… Kč měsíčně. Nájemce je povinen provést na základě vyúčtování skutečné spotřeby od poskytovatelů služeb vzájemné vyrovnání. Toto vyúčtování předá podnájemci nejpozději do 30 dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů služeb. Případné přeplatky či nedoplatky si smluvní strany vrátí/uhradí, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení vyúčtování.
Pravidelná platba nájemného a záloh na úhrady plnění poskytovaných s užíváním bytu počíná měsícem ……………… a tyto platby budou vždy hrazeny do desátého dne příslušného kalendářního měsíce bankovním převodem na účet pronajímatele č. ……………………
 
V.
Ukončení podnájemní smlouvy
Podnájemní vztah založený touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
Ke dni ukončení smlouvy se podnájemce zavazuje předat nájemci předmět smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
O převzetí bytu sepíší smluvní strany písemný protokol.
 
VI.
Závěrečná ustanovení
Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy srozuměny a tato je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, není uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojují své podpisy.

V ……………………………… dne ……………………………………

 
 
           ……………………………….            ……………………………….
                         podnájemce                                          nájemce