Smlouva o zániku věcného břemene

Uzavřeli jste v minulosti smlouvu o zřízení věcného břemene a nyní ji chcete zrušit? Není nic snazšího než využít smlouvu o zániku věcného břemene. Její vzor naleznete níže.

Smlouva o zániku věcného břemene

Povinný

………………….

………………….

………………….

jako vlastník nemovitosti,

a

oprávněný

…………………

…………………

………………..

jako oprávněný z věcného břemene,

 

uzavírají tuto

 

smlouvu o zániku věcného břemene

I.

Povinný je vlastníkem zahrady p. č. … Zahrada je zapsána jako jeho vlastnictví v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. ……, katastrální území ……………….……, obec …………………..

II.

Povinný uzavřel s oprávněným uzavřeli dne …………. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž je …………………….oprávněna bezplatně užívat zahradu uvedenou v článku I. Hodnota věcného břemene byla stanovena částkou …………………. Kč. Smlouva byla registrována Státním notářstvím v …………….. dne ……………… pod sp. zn. ……………….

III.

Účastníci této smlouvy bezplatně ruší věcné břemeno dohodnuté ve smlouvě uvedené v článku II.

IV.

K zániku práva odpovídajícímu věcnému břemenu je potřebný vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ……………., Katastrální pracoviště ……………….

V.

Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. …………….. pro katastrální území ……………………. u Katastrálního úřadu ……………….., Katastrální pracoviště v …………….

takto:

V části CLV: zánik věcného břemene užívání pro ……………………, r. č. ……………………….

Ostatní části beze změny.

 

 

V ……………………. dne ………………….

 

……………………………………….                            ……………………………………..