Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování – potřebujete zprostředkovat jakýkoliv obchod? Nenechejte nic náhodě a se zprostředkovatelem uzavřete smlouvu o zprostředkování. Níže naleznete vzor smlouvy o zprostředkování.

Smlouva o zprostředkování

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(dále jen „Zprostředkovatel“)

a

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(dále jen „Zájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

1.

Úvodní prohlášení

Zájemce hodlá uzavřít kupní smlouvu o prodeji ……………………

2.

Předmět smlouvy

1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat uzavření kupních smluv o prodeji …………………………… s třetími osobami.

2. Zájemce se zavazuje, že Zprostředkovateli poskytne odměnu, pokud Zprostředkovatel uzavření Smlouvy zprostředkuje.

3.

Odměna

3. Zprostředkovatel a Zájemce se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v čl. 2 této smlouvy činí ………………….. Kč (slovy: ……………………. korun českých).

4.

Závěrečná ustanovení

4.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V ………………………… dne …………………

 

…………………………………….                       …………………………………….