Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy je velmi hojně využívanou smlouvou, především při nákupu nemovitostí. Obě strany smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy stvrzují záměr uzavřít v budoucnu kupní smlouvu. K dispozici je vám vzor této smlouvy.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Dne ……………………………..

uzavřeli

……………………………..

……………………………..

……………………………..

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

tuto

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

I.

Pan ……………………… je vlastníkem ……………………………(věc)

II.

Účastníci této smlouvy se dohodli uzavřít do ………………. kupní smlouvu, podle níž prodá …………………… uvedenou věc panu …………………………. za kupní cenu ………………………..(slovy ……………………………………).

III.

Věc bude zaplacena a předána kupujícímu při podpisu kupní smlouvy na adrese shora uvedené.

IV.

Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

V …………………………….. dne ……………………………..

 

 

…………………………………….                        ……………………………………………