Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce upravující vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Ve smlouvě o půjčce jsou mimo identifikace věřitele (ten, kdo půjčuje) a dlužníka (ten, kdo si půjčuje) uvedeny i další podstatné náležitosti jako výše půjčky, splatnost a výše úroků. Níže naleznete vzor smlouvy o půjčce.

Smlouva o půjčce

Věřitel

………………………………

………………………………

………………………………

Dlužník

………………………………

………………………………

………………………………

Čl. 1

Předmět smlouvy

Věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ……………………………… Kč. Věřitel předal tyto peněžní prostředky dlužníkovi v hotovosti při podpisu smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.

Čl. 2

Splatnost

Dlužník se zavazuje peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to nejpozději do ……………………………… Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ……………………………… Úroky jsou splatné společně s jistinou. V případě částečného plnění se každé plnění započítává nejprve na jistinu, až poté na úroky.

Čl. 3

Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

 

V ……………………………… dne ………………………………

 

……………………… 

věřitel

 

………………………

dlužník